TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Các môn học
Các môn học
Bắt buộc chung

Toán cao cấp 1

Bộ môn toán

Giới thiệu môn học

Toán cao cấp 2

Bộ môn toán

Giới thiệu môn học

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Bộ môn giáo dục học

Giới thiệu môn học

Bắt buộc riêng

Toán cao cấp 3

Bộ môn toán

Giới thiệu môn học

Toán chuyên đề điện

Bộ môn toán

Giới thiệu môn học

Vật lý kỹ thuật

Bộ môn lý

Giới thiệu môn học

Nhóm tự chọn khoa học tự nhiên

Toán ứng dụng

Bộ môn toán

Giới thiệu môn học

Logic học

Bộ môn toán

Giới thiệu môn học

Phương pháp tính

Bộ môn toán

Giới thiệu môn học

Hàm phức & biến đổi Laplace

Bộ môn toán

Giới thiệu môn học

Vật lý đại cương

Bộ môn lý

Giới thiệu môn học

Liên kết website