TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Lãnh đạo Khoa
Lãnh đạo Khoa
Chủ nhiệm khoa

Trưởng Khoa

TS. Ngô Ngọc Hưng

ngongochung@iuh.edu.vn

090.811-0186

Phó Trưởng Khoa

ThS. Đỗ Hoài Vũ

dohoaivu@iuh.edu.vn

090.375-0154

Trưởng bộ môn

Bộ môn Vật Lý

TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

nguyenthingocnu@iuh.edu.vn

0948.969-208

Bộ môn Giáo dục học

TS. Đặng Hữu Phúc

danghuuphuc@iuh.edu.vn

0909041387

Nhân viên

Giáo vụ Khoa

CN. Nguyễn Thị Phượng

nguyenthiphuong@iuh.edu.vn

098.854-2993

Liên kết website