TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên
 
Bộ môn Toán

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Thu Phương

buithithuphuong@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Bùi Văn Liêm

buivanliem@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Chu Thị Hằng

chuthihang@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Đặng Đoàn Cẩm Tú

dangdoancamtu@iuh.edu.vn

Orcid

Phó Trưởng Khoa

ThS. Đỗ Hoài Vũ

dohoaivu@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Đoàn T Thanh Xuân

doanthithanhxuan@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Đoàn Thủy Lâm

doanthuylam@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Đoàn Vương Nguyên

doanvuongnguyen@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Huỳnh Hữu Dinh

huynhhuudinh@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Huỳnh Văn Hiếu

huynhvanhieu@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Lã Ngọc Linh

langoclinh@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Lê Văn Lai

levanlai@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Mai Thành Long

maithanhlong@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Nghiêm T. Vân Anh

nghiemthivananh@iuh.edu.vn

Orcid

Trưởng Khoa

TS. Ngô Ngọc Hưng

ngongochung@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Ngô Quốc Nhàn

ngoquocnhan@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Nguyễn Đình Tùng

nguyendinhtung@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Nguyễn Minh Hải

nguyenminhhai@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Nguyễn Ngọc Chương

nguyenngocchuong@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh

nguyenthithanh@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

nguyenthithuha@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Phạm Anh Lộc

phamanhloc@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Phan Quang Hưng

phanquanghung@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

TS. Tôn Thất Quang Nguyên

tonthatquangnguyen@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Trần Anh Dũng

trananhdung@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Trần Mạnh Tuấn

tranmanhtuan@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Võ Hoàng Trụ

vohoangtru@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

TS. Võ Thị Thanh Hà

vothithanhha@iuh.edu.vn

Orcid

Bộ môn Lý

Giảng viên

ThS. Đặng Quốc Thái

dangquocthai@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Đỗ Quốc Huy

doquochuy@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Lê Ngọc Cẩn

lengoccan@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Nguyễn Kim Hồng Phúc

nguyenkimhongphuc@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp

nguyenthingocdiep@iuh.edu.vn

Orcid

Chủ nhiệm bộ môn

TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

nguyenthingocnu@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Phi Vân

nguyenthiphivan@iuh.edu.vn

Orcid

Bộ môn Giáo dục học

Chủ nhiệm bộ môn

TS. Đặng Hữu Phúc

danghuuphuc@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Đào Thị Nguyệt Ánh

daothinguyetanh@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Đỗ Thị Thìn

dothithin@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Lý Thanh Bình

lythanhbinh@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

nguyenthithutrang@iuh.edu.vn

Orcid

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Oanh

phamthioanh@iuh.edu.vn

Orcid

Liên kết website