TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Vật lý đại cương
Vật lý đại cương
Giới thiệu môn học

Vật lý có ứng dụng trong lĩnh vực nào?

Có thể nói một câu là Vật lý ứng dụng khắp tất cả các ngành nghề, kể ra không xuể! Chỉ có thể tóm gọn trong một câu là: hầu hết những cái gì chúng ta thấy xung quanh đều có sự hiện diện của Vật lý.

Môn học này sẽ giúp sinh viên nắm vững được những kiến thức cơ bản của vật lý đại cương, từ đó hiểu và giải thích được các hiện tượng thường gặp trong tự nhiên. Đưa ra các ứng dụng của từng bài học để sinh viên biết cách vận dụng kiến thức học được vào cuộc sống thực tế và chuyên ngành học của mình.

Thông tin chung

Mã môn học 2113437
Số tín chỉ 3
Đánh giá thường kỳ (trắc nghiệm); giữa kỳ (trắc nghiệm); cuối kỳ (trắc nghiệm)
Giáo trình Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Đỗ Quốc Huy. Giáo trình Vật lý đại cương. Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, 2020
  1. Xác định được các đại lượng đặc trưng cho động lực học chất điểm và nhiệt động lực học.
  2. Xác định được các đại lượng đặc trưng cho điện trường tĩnh, dòng điện không đổi và từ trường tĩnh.
Liên kết website