TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Toán cao cấp 1
Toán cao cấp 1
Sinh viên chú ý
  • Các em không cần mua trước giáo trình ở bên ngoài trường.
  • Đến lớp giảng viên hướng dẫn mua giáo trình phục vụ học tập.
  • Tuyệt đối không sử dụng tài liệu photo vi phạm bản quyền.
Giới thiệu môn học

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản của giải tích hàm một biến, hai biến và lý thuyết chuỗi số. Học phần nhằm giúp cho người học có nền tảng kiến thức để tiếp thu kiến thức chuyên ngành một cách hiệu quả.

Thông tin chung
Mã môn học 2113431
Số tín chỉ 2
Đánh giá 2 (thường kỳ); giữ kỳ (trắc nghiệm); cuối kỳ (trắc nghiệm)
  1. Tính được giới hạn, đạo hàm và các ứng dụng của đạo hàm
  2. Xét được sự hội tụ của tích phân suy rộng
  3. Xét được sự hội tụ của chuỗi số
  4. Tìm được cực trị hàm hai biến số
Liên kết website