TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Hàm phức & biến đổi Laplace
Hàm phức & biến đổi Laplace
Giới thiệu môn học

Biến đổi Laplace là một công cụ mạnh mẽ rất hữu ích trong Kỹ thuật điện, điện tử. Phép biến đổi Laplace cho phép biến đổi các phương trình không giải được trong “miền thời gian” thành phương trình giải được tương đương trong miền biến phức.

Một ví dụ cụ thể của áp dụng biến đổi Laplace: xét biểu thức của cường độ dòng điện theo thời gian trong mạch có biểu thức

    \[RI(t) = LI'(t) + \frac{1}{C} \left(\int_0^t I(t)\mathrm{d}t +q_0 \right).\]

Việc giải tìm cường độ dòng điện I(t) trong phương trình trên gặp khó khăn, thay vào đó ta biến đổi sang miền biến phức (biển đổi Laplace), lúc này bài toán được giải dễ dàng hơn.

Kiến thức của môn học giúp cho sinh viên kỹ thuật điện, điển tử có thể tham gia, lĩnh hội các kiến thức chuyên sâu trong ngành học của mình.

Để đáp ứng đủ kiến thức lĩnh hội kiến thức các môn học chuyên ngành, từ năm học 2022-2023, Khoa Công nghệ điện; Công nghệ điện tử đăng ký tự chọn áp cứng môn Hàm phức & biến đổi Laplace cho nhóm tự chọn tự nhiên.

Thông tin chung
Mã môn học 2113431
Số tín chỉ 3
Đánh giá 3 bài thường kỳ; giữ kỳ (tự luận); cuối kỳ (tự luận)
  1. Vận dụng được điều kiện khả vi Cauchy-Riemann để xét tính khả vi của hàm phức.
  2. Tìm được hàm giải tích khi cho trước phần thực hay cho trước phần ảo.
  3. Tính được tích phân đường (loại 2) và tích phân Cauchy.
  4. Tính được thặng dư và tính được một số tích phân thực bằng cách sử dụng thặng dư.
  5. Biến đổi Laplace, Laplace ngược.
  6. Sử dụng biến đổi Laplace giải phương trình vi, tích phân.
  7. Giải một số mạch điện.
Thông tin tài liệu, kiểm tra

Liên kết website