Tài liệu học tập

Vật lý Cơ - Nhiệt

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Đỗ Quốc Huy

Publisher: ĐHCN TP. HCM

Xem thêm

Logic học

Tác giả: Nguyễn Đình Tùng

Publisher: Lưu hành nội bộ

Xem thêm

Toán chuyên đề ngành điện

Tác giả: Trương Thuận

Publisher: Lưu hành nội bộ

Xem thêm

Toán Cao cấp A1

Tác giả: Lê Văn Lai

Publisher: Lưu hành nội bộ

Xem thêm

Toán cao cấp C1

Tác giả: Lê Văn Lai, Nguyễn Đình Tùng, Đỗ Hoài Vũ

Publisher: Lưu hành nội bộ

Xem thêm

Toán cao cấp A3

Tác giả: Đoàn Vương Nguyên

Publisher: Lưu hành nội bộ

Xem thêm

Toán cao cấp A2-C2

Tác giả: Đoàn Vương Nguyên

Publisher: Lưu hành nội bộ

Xem thêm

Xác suất thống kê

Tác giả: Nguyễn Đức Phương

Publisher: Lưu hành nội bộ

Xem thêm

Vật lý đại cương (Tập 1: Cơ – Nhiệt)

Tác giả: Đỗ Quốc Huy

Publisher: Trường ĐHCN TPHCM

Xem thêm

Quy hoạch tuyến tính

Tác giả: Nguyễn Phú Vinh

Publisher: Trường ĐHCN TP. HCM

Xem thêm