Lịch học bù

Lịch học bù XSTK +) Đại học Kế toán 9B, thứ 2, ngày 1/12, tiết 14 - 17, phòng V6.03 +) Đại học Tin học 9D, thứ 4, ngày 3/12, tiết 14 - 17, phòng V5.04