Mở lớp học lại hệ CĐ nghề đợt tháng 4/2019

Khoa KHCB thông báo mở lớp học lại cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề đợt tháng 4/2019

- Sinh viên đăng ký tại trang web của khoa (www.ffs.iuh.edu.vn) từ ngày 01/04/2019 đến hết ngày 10/04/2019.

- Đóng tiền trước khi đi học là 1 ngày     

- Sinh viên kiểm tra không có công nợ phải báo khoa trước ngày 12/04/2019, sau ngày này không giải quyết bất cứ trường hợp nào.

Lịch học dự kiến 

- Sinh viên trước ngày đi học lên khoa hoặc lên trang web này để biết phòng học

- Sinh viên đăng ký theo link này

- Danh sách sinh viên đã đăng ký