Điểm thường kỳ

Sinh viên xem điểm giữa kỳ & thường kỳ môn xác suất thống kê của lớp DHTP13B (học thứ 3, tiết 8-9 hàng tuần) và DHDTMT13A (học thứ 5, tiết 3-4 hàng tuần) tại đây