Lịch học bù XSTK

Lịch học bù xác suất thống kê của lớp DHTP13B (học thứ 3, tiết 8-9 hàng tuần) và DHDTMT13A (học thứ 5, tiết 3-4 hàng tuần): Các em học 1 trong 3 buổi tối

  • Thứ 2, ngày 12/11, từ 18h, phòng A2.3;
  • Thứ 3, ngày 13/12, từ 18h, phòng A1.2;
  • Thứ 4, ngày 14/12, từ 18h, phòng A1.4;
  • Thứ 5 không có học.