Điểm thi GK môn Vật lý 1

Các em SV học môn Vật lý 1 do cô Ngọc Nữ dạy vào HK1 2018-2019 vào đường link sau để xem điểm thi GK.

https://iuhedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nguyenthingocnu_iuh_edu_vn/EpVchzHXRzNPiPb5AIJsocUBFs8oys6tjU3oEnwXuk86mQ?e=lL3GU2