Lịch thi giữa kỳ

Lịch thi giữa kỳ (sinh viên học giờ, phòng nào thi đúng giờ, phòng đó):

  • Lớp XSTK chiều thứ 3, tiết 6-7 phòng V10.07. Thi ngày 09/10, tiết 6 - 7 Phòng: V10.07
  • Lớp XSTK chiều thứ 3, tiết 8-9 phòng X12.08. Thi ngày 09/10, tiết 8 - 9 Phòng: X12.08
  • Lớp XSTK sáng thứ 5, tiết 3-4 phòng X12.09. Thi ngày 11/10, tiết 3-4 Phòng: X12.09
  • Lớp XSTK sáng thứ 6, tiết 1-2 phòng B3.11. Thi ngày 12/10, tiết 1-2 Phòng: B3.11
  • Lớp XSTK sáng thứ 6, tiết 5-6 phòng B2.07. Thi ngày 12/10, tiết 5-6 Phòng: B2.07