Thi giữa kỳ

Lớp 211347510 Quy hoạch tuyến tính thi giữa kỳ tiết 10-11 thứ 3 ngày 25/9 tại phòng A4.3.

Các em có mặt trước 15 phút để chia phòng.