Lịch học bù XSTK lớp thứ 4

Thông báo đến sinh viên lớp XSTK thứ 4, phòng X12.1. Các bạn học bù 2 buổi:

  1. Buổi 1: Thứ 2, ngày 14/5, các bạn có thể chọn 1 trong 2 buổi sau, nếu bận:
  • Thứ 2, ngày 14/5, tiết 10-11, phòng A4.03, (lịch học cùng lớp khác). 
  • Thứ 2, ngày 14/5, tiết 5-6, phòng V6.04 (đúng lịch với lớp các bạn).
  1. Buổi 2: thứ 4, ngày 16/5, tiết 10-11, phòng A3.07