Bài tập nhóm vật lý kỹ thuật đợt 3

Các nhóm Vật lý kỹ thuật trình bày bài tập nhóm trên giấy A4, trang bìa đánh máy đầy đủ thông tin theo mẫu kèm phần trăm đóng góp của các thành viên. Bài tập nhóm đợt cuối bao gồm các bài tập sau:

Chương 4:    B4.48, B4.53, B4.54, B4.55.