Lịch học bù lớp ĐHQT13C

 

Lớp: Đại học Quản trị 13C 

(211347063)

Môn : Toán C2

Thứ: Tư

Tiết :4 -> 6

Phòng: V13.05

Ngày: 02-05-2018