Lịch học bù

Lớp Môn   Thứ Tiết Phòng Ngay  
ĐHNH 13A C2

Chủ nhật

Thứ 2

3-->5

4-->6

V13.5

A2.1

22/4

14/5

111301201, 211301201

251301201, 211347501

QHTT Thứ 3 4-->5 A2.1 15/5
ĐHQT13B C2 Thứ 3  7-->9 A1.1 15/5
ĐHMK13C C2 Thứ 4 4-->6 A2.3 16/5