Thi giữa kỳ môn QHTT

Lớp Quy hoạch tuyến tính tiết 4-5 thứ 3 (cô Phương) thi giữa kỳ phòng X10.2 và X12.6