Bài tập nhóm Vật lý kỹ thuật

Các nhóm Vật lý kỹ thuật trình bày bài tập nhóm trên giấy A4, trang bìa đánh máy đầy đủ thông tin theo mẫu. Bài tập nhóm đợt 1 bao gồm các bài tập sau:

Chương 1:    B1.15, B1.18, B1.21, B1.24

Chương 2:    B2.2, B2.3, B2.8, B2.10

Hạn nộp tuần thứ 2 sau tết. Tuần thứ 3 thi GK.