Danh sách sv môn PPT thứ 5 tiết 2-3

Những bạn có dấu "X" là điểm ktra dưới 6, các bạn xem trong danh sách của lớp - TẠI ĐÂY