Danh sách sv môn PPT thứ 4 tiết 2-3. thứ 4 tiết 4-5

Những bạn có dấu "X" là điểm ktra dưới 6, các bạn xem trong danh sách của từng lớp.

Riêng lớp thứ 5 tiết 2-3 vẫn chưa nhập xong, các bạn cập nhật vào chiều thứ 4 nhé.

DANH SÁCH LỚP THỨ 4 TIẾT 2 - 3,  các bạn xem tại đây

DANH SÁCH LỚP THỨ 4 TIẾT 2 - 3,  các bạn xem TẠI ĐÂY

Thân