Lịch học Bù

Lop DHKS12A học bù vào ngày 16/11 tiết 7-8, phòng A4.1.

lớp DHDTMT12B học bù ngày 16/11 tiết 9-10. Phòng V6.04.

Sinh Viên có thể học một trong 2 lớp trên.