LỊCH HỌC BÙ

Cách xem lịch học bù: Các bạn vào iuh.edu.vn->sinhvien->lịch học->lớp VD:DHHO12E(thay vì ma 4 lớp học phần), HK1. ... thứ 6, tiết 11-12, X11.03.