Đăng ký học lại hệ CĐ nghề T8/2017.

  • Sinh viên đăng ký tại trang web của khoa (www.ffs.iuh.edu.vn.com) từ ngày 8/7/2017 đến hết ngày 1/9/2017.  
  • Đóng tiền trước khi đi học là 1 ngày          
  • Kiểm tra không có công nợ phải báo khoa trước ngày 1/9/2017 , sau ngày này không giải quyết bất cứ trường hợp nào                
  • Trước ngày đi học lên khoa hoặc lên trang web Khoa để biết phòng học                
  • Lịch học xem tại đây   
  • Đăng ký tại đây (Công nợ sẽ có sau khi đăng ký 2 ngày)