Đổi phòng học lớp PPT thứ 4 tiết 2-3, từ phòng x12.5 chuyển sang phòng A4.5