Lớp A2 tiết 7-9 phòng A4.5 ngày 20/6/17

 Thứ 3 ngày 20/06/17  Lớp học bình thường theo thời khoá biểu. Thứ 4 ngày 21/06/17 nghỉ do thi Quốc Gia 2017.