Lịch học bù HK3 năm 2016-2017

Các bạn sinh viên học môn Vật Lý do cô Nguyễn Thị Ngọc Nữ dạy vào học kì 3 năm học 2016-2017 học bù thêm mỗi tuần một buổi. Cụ thể như sau:

Môn Vật Lý 1, Lớp 211300701 GHÉP 211348003 học thứ 4, tiết 1-3, phòng V4.02 .

Môn Vật Lý 2, Lớp 211349003 học thứ 4, tiết 4-6, phòng X11.08. (lịch bù bị thay đổi so với dự kiến vì tiết 7-9 chương trình báo trùng lịch học, giáo vụ không lên lịch bù được).