Lịch học DHSH12B môn A2

Dành cho lớp học ngày thường: thứ 3 tiết 7-9 phòng V14.6

Lịch học DHSH12B môn A2 -  học bù thứ 3 tiết 7-9 ngày 9/5 tại phòng X12.1