Lịch học DHKTPM12B môn A2

Dành cho lớp học ngày thường: thứ 2 tiết 7-9 phòng X13.7

Lịch học DHKTPM12B môn A2 -  học bù thứ 2 tiết 7-9 ngày 8/5 tại phòng X13.7