Lịch học bù DHKT12BTT

Ngày thứ 5 ngày 4/5 lớp DHKT12BTT môn Quy Hoạch Tuyến Tính học bù tiết 9-10. SInh viên tập trung ở phòng B3.10