LỊCH HỌC BÙ, ĐHCT12A, TOÁN A2, NGÀY 3/5,TIẾT 11-12,X11.03

Lớp ĐHCT12A, môn toán A2, học bù ngày 3/5/2017, tiết 11-12, phòng X11.3.