Lịch học bu Lop DHQT12B ( ngay 24/4), Phòng A2.01, tiết 7-9.

Do trường chua cấp phong học bu ngay 24/4/2017, tiết 7-9. ( do tiết 4-6 họp co giao chu nhiem)

ĐÃ CÓ LỊCH PHÒNG HỌC CHIỀU NGÀY 24/4 TIET 7-9 : PHÒNG A2.01

Thay Nguyen Minh Hai!