Bài tập môn QHTT

Các bạn Sinh viên lớp QHTT làm bài tập 1,2,4 trang 9 và bài tập 1,2,3 trang 14,15 trong tài liệu tiếng anh.
Buổi học đầu tiên sau Tết nộp bài.