Đăng ký học lại tháng 9/2016

Đã hết hạn đăng ký học lại đợt tháng 8/2016.