Phòng học của lớp cao đẳng nghề học lại

Thông báo Thời Khóa Biểu học lại của hệ cao đẳng nghề, sinh viên xem tại đây