ĐHCTM11BVL

Chúng ta vẫn học bình thường theo lịch của nhà trường.