Thông báo mở lớp học lại CD nghề

Khoa KHCB mở lớp học lại cho sinh viên cao đẳng nghề, đợt tháng 9/2016

  1. Sinh viên đăng ký tại trang web của khoa(www.khoakhcb.com/sinhvien) từ ngày 22/8/2016 đến hết ngày 30/8/2016.            
  2. Đóng tiền trước khi đi học là 1 ngày            
  3. Kiểm tra không có công nợ phải báo khoa trước ngày 1/9/2016 , sau ngày này không giải quyết bất cứ trường hợp nào            
  4. Trước ngày đi học lên khoa hoặc lên trang web để biết phòng học      

Lịch học chi tiết sinh viên xem ở đây.