Điểm GK C1&XSTK lớp DHHL

Lớp DHHL môn XSTK

  1. Xem điểm GK, TK ở đây
  2. Đáp án tham khảo sinh viên xem ở đây

Lớp DHHL môn C1

  1. Xem điểm GK, TK ở đây
  2. Đáp án tham khảo sinh viên xem ở đây