Lịch học, thi lớp ĐHHL C1 & XSTK

Lớp DHHL XSTK

  1. Học bù: thứ 2, 18/7, tiết 1-6, Phòng A4.1
  2. Thứ 3, 19/7 thi GK, theo lịch học
  3. Thứ 5, thi cuối kỳ (Phòng sẽ cập nhật sau)

Lớp DHHL C1

  1. Học bù: thứ 2, 18/7, tiết 7-11, Phòng chưa biết, các bạn đến nhà A3, phòng nào trống thì vào học.
  2. Thứ 3, học và thi GK theo lịch học
  3. T5ứ 5, thi cuối kỳ (Phòng sẽ cập nhật sau)