Lịch học bù DHHL môn C1

Do phòng đào tạo chưa cấp phòng kịp, nên lớp C1 (học chiều thứ 3 và thứ 5 tiết 7-11) ngày 7/7 vẫn học theo thời khóa biểu cũ (không có bù).