Lịch học bù thứ 5(7/7/2016, tiết 3-6) lớp ĐHHLAI Toán A1, học tại phòng D8.1