Thi cuối kỳ lần 2

Lớp NC Học lại mã HP: 141300702

Lớp NC Học lại mã HP: 141344001

Thi cuối kỳ lần 2 vào lúc 14h ngày CN (29/5/2016) Phòng V6-2