Đổ phòng lớp DH HOCLAI-N1

Lớp DH HOCLAI-N1 môn QHTT tối thứ tư (GV Bùi Thị Thu Phương) đổi phòng học từ X10.11--> V13.3