Lịch học bù (ĐHCQ-HL, PPT )

Lớp ĐHCQ-HL học môn phương pháp tính,ngày 20/4/2016 (thứ tư), tiết 14-17, phòng v8.04.