Lịch học bù

Lớp ĐHCTM11AVLVH học bù môn XSTK vào ngày 17/3/2016, tiết 14-17, phòng X10.3.