Đăng ký học lại CD nghề tháng 4 năm 2016

  • Đã hết hạn đăng ký học lại đợt tháng 4/2016.
  • Từ ngày 4/4 sinh viên sẽ có công nợ và bắt đầu đóng tiền.
  • Kiểm tra không có công nợ phài báo trước ngày 7/4/2016. Sau ngày này khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào.
  • Lịch học, phòng học sinh viên xem ở đây