Lịch học bù lớp DHTMDT 10A

Lớp DHTMDT 10A học tiết 11-12 thứ 4 hàng tuần tại P V6.1. Tuần này không có học bù do không báo giảng được.