Phòng học bù môn PPT

Lớp ĐHTN10B, tiết 1-3, ngày 22/11, phòng V11.05.
Lớp ĐHTN10E, tiết 7-9, ngày 22/11, phòng V6.02.