Phòng học bù

Lớp DHCQ-TT, học bù toán C2,ngày thứ 2(2/11/2015),  tiết 14-17, phòng V5.02.